20150902

ABC OF PHOTOSHOOTING


Probably not once you wondered how a photo shoot looked like... how much time is needed for the model front to be ready for the session ... how many people  work at photoshooting...
Today, I will address those questions. Some time ago I had the opportunity to work on lookbook session for the well-known Polish company Simple. A company that is growing rapidly in our home market and it is gaining new, satisfied customers. I am so glad that I was able to co-create this session and met wonderful Weronika Pietras - the main designer of the Simple brand.


PHOTO MARCIN LESZCZYŃSKI & ME

Once again, I worked with my favorite stylist - Ina Lekiewicz. A model who represents the summer collection if the Simple brand is Milena Żuchowicz from Avant Models Agency, which has provided models for advertising campaigns of various brands, as well as for the publications in leading fashion magazines, including Vogue. The photos to lookbook were taken by talented young photographer Łukasz Pukowiec.


__________________________________

Pewnie nie raz zastanawialiście się, jak wygląda sesja zdjęciowa... ile potrzeba czasu, aby modelka była gotowa przed obiektywem... ile osób pracuje przy takiej sesji...
Dzisiaj odpowiem Wam na te pytania. Jakiś czas temu miałem okazję pracować nad lookbookiem znanej polskiej firmy Simple. Firmy, która prężnie rozwija się na naszym rodzimym rynku, zyskując przy tym nowych, zadowolonych klientów. Tym bardziej cieszę się, że mogłem współtworzyć tę sesję i poznać przesympatyczną Weronikę Pietras – główną projektantkę marki Simple.

Kolejny raz miałem okazję pracować z moją ulubioną stylistką Iną Lekiewicz. Modelką, która reprezentowała letnią kolekcję marki była Milena Żuchowicz, z agencji Avant Models, która ma na swoim koncie udział w kampaniach reklamowych różnych marek, a także publikacje w czołowych magazynach modowych, m.in. Vogue. Zdjęcia do lookbooka wykonał młody i zdolny fotograf Łukasz Pukowiec. 


How long is the photo session?
 The time depends on the form of the project. I mean, if we're working on the shoot for the magazine or on lookbook for specific brand. Although from my own experience I know that most of the sessions lasts all day. From early morning until late, sometimes during the night too. Once I have time I work at a photo shoot for 17 hours. I was tired, but I was so happy! Passion, always!


__________________________________

Ile godzin trwa sesja zdjęciowa?
Czas zależy od formy projektu. Mam na myśli to, czy pracujemy nad sesją zdjęciową do magazynu czy nad lookbookiem danej firmy. Chociaż z własnego doświadczenia wiem, że większość sesji trwa cały dzień. Od samego rana do późnych godzin, czasami do środka nocy. Kiedyś zdażyło mi się pracować przy sesji zdjęciowej do magazynu, która trwała 17 godzin. Byłem zmęczony, ale za to jaki szczęśliwy! Pasja górą, zawsze!


The team.
Usually the one shooting session is being run by approx. 10 people. Of course it all depends on how big the project is. For sure, the session can not take place without: photographers, models, make-up artist, hairdresser, stylist and producer. Very often photographer or stylist have their assistants. For the whole team can also include servicing the photographic studio, who are responsible for the proper operation of the equipment. Sometimes it happens that for the purpose of the session is built stage design. Therefore, in the photo studio you can often meet decorators, florists, and other artists.


__________________________________

Ekipa.

Zazwyczaj nad jedną sesją zdjęciową pracuje ok. 10 osób. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak duży jest dany projekt. Na pewno na sesji nie może zabraknąć: fotografa, modelki, wizażystki, fryzjerki, stylisty i producentki sesji. Często fotograf lub stylista mają swoich asystentów. Do całej ekipy możemy zaliczyć także obsługę danego studia fotograficznego, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe działanie sprzętu. Czasami na potrzeby sesji budowana jest scenografia. Dlatego w studio często można spotkać dekoratorów, florystów, czy innych artystów.


The beginning of the session.
You know for sure that model needs to get prepared. Hairstyle, make-up, sometimes menicure or peddicure. Typically, such actions last between 2 and 4 hours. At the same time, the remaining team is not resting! Photographer is preparing equipment and their place of work, others build the sets, and stylists organize space for clothes. I have to admit that the order in the "closet" is essential. I put the clothes in color and care about it, in the jungle of various trousers were found by chance some skirt or shirt. It's very easy to work and reduces stress. I know what I'm saying! Then I begin ironing clothes. I like do it by steam iron. It is the best way to do this!
__________________________________

Początek sesji.
Widomo, że modelkę trzeba przygotować. Fryzura, make-up, czasami menicure lub peddicure. Zazwyczaj takie czynności trwają do 2-4 godzin. W tym samym czasie pozostała ekipa nie próżnuje! Fotograf przygotowuje sprzęt i swoje miejsce pracy, inni budują scenografię, a styliści organizują miejsce na ubrania. Muszę przyznać, że porządek w „garderobie” to podstawa. Zawsze układam ubrania kolorystycznie i dbam o to, aby w gąszczu różnych spodni nie znalazła się przypadkiem jakaś spódnica czy koszula. To bardzo ułatwia pracę i niweluje stres. Wiem, co mówię! Następnie przystępuję do prasowania ubrań. Polecam żelazko parowe, które wyprasuje na medal każdą rzecz, bez wyjątku!


Purpose.
During session for Simple, work was not enough. We had to create 50 different stylings, and as you know, each day has only 24 hours. We made it. The good organization is essential and the rest works for your favour. Given the fact that sometimes one picture gets 30 minutes or more. Each image is accepted by the entire team. If you can hear "we get it", it's time for another styling.

We must also remember that all of us are getting fatigue at certain point, especially models, who until the last minute of the session must present themselves perfectly. During the session for Simple model did her best, despite her high fever. We always care about the model and try to devote her much attention. Model's look and feel has a tremendous impact on the final result of the session.


__________________________________

Cel.
Podczas sesji dla Simple pracy nie było mało. Mieliśmy do stworzenia 50 różnych stylizacji, a jak wiadomo, doba ma jedynie 24 godziny. Daliśmy radę. Grunt to dobra organizacja, a cała reszta staje się sprzyjająca. Zważywszy na fakt, że czasami jedno zdjęcie robi się 30 minut lub dłużej. Każde zdjęcie jest akceptowane przez całą ekipę. Jeśli pada hasło „mamy to!”, czas na kolejną stylizację. 

Trzeba pamiętać też o tym, że każdego dopada zmęczenie, zwłaszcza modelkę, która do ostatniej minuty sesji musi prezentować się doskonale. Podczas sesji dla lookbook'a Simple modelka dała z siebie wszystko pomimo swojej wysokiej gorączki. Zawsze dbam o modelkę i staram się poświęcać jej dużo uwagi. Wygląd i samopoczucie modelki ma olbrzymi wpływ na końcowy efekt sesji.


Relax.
During each session the break for lunch is the longest one, usually in the form of pizza or salads. Work without food does not make sense! Although this time I could not take pictures of a giant pizza delivery, which ate within a few minutes. Such a life of the gluttons.
There are also smaller breaks, for example... to smoke a cigarette :)


__________________________________

Relaks.
Podczas każdej sesji jest większa przerwa na obiad, zazwyczaj w postaci pizzy lub sałatek. Na głodnego praca nie ma sensu! Tym razem nie udało mi się zrobić zdjęcia olbrzymiej dostawy pizzy, którą zjedliśmy w przeciągu kilku minut. Takie życie głodomora. 
Istnieją także mniejsze przerwy, np. na papierosa :)


After work.
When the obejctive is accomipished and the session is successful, there is a time for a common celebration. This is time for selfie, together photos, a lot of joy, and with good glasses of champagne. I really like the moment when everyone is tired, but very happy.


__________________________________

Po pracy.
Kiedy cel zostanie osiągnięty i sesja zakończy się powodzeniem, czas na wspólne świętowanie. Wspólne zdjęcia, dużo radości, a przy dobrych wiatrach lampka szampana. Bardzo lubię ten moment, kiedy wszyscy są zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.


Effect.

Each time when I see photos ready for publication, I want to scream with happiness. Then I feel happy and satisfied knowing that I am part of a successful project. This feeling can be compared to butterflies in my stomach, something like that :)

Each photo session, at which I have the opportunity to work for me is an extraordinary experience. Every time I meet new, interesting people with whom I often meet for subsequent orders and sessions. This competent relationship with new people I work with is for me the most valuable. Because they are responsible for a good atmosphere at work. And you know what? I like my job, and that's the most important for me!


__________________________________

Efekt.
Kiedy za każdym razem widzę gotowe zdjęcia do publikacji, mam ochotę krzyczeć ze szczęścia. Czuję się wtedy szczęśliwy i usatysfakcjonowany mając świadomość, że jestem częścią udanego projektu. To uczucie można porównać do motyli w brzuchu, czegoś w tym rodzaju :)

Każda sesja zdjęciowa, przy której mam okazję pracować jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Za każdym razem poznaję nowe, interesujące osoby, z którymi często spotykam się przy kolejnych zleceniach i sesjach. To właście relacja z nowymi ludźmi, z którymi pracuję jest dla mnie najcenniejsza. Ponieważ to oni są odpowiedzialni za dobrą atmosferę w pracy. I wiecie co? Lubię swoją pracę, a to jest dla mnie najważniejsze!


...and publication on the Elle website <32 komentarze:

 1. Bardzo fajny tekst i świetny blog jako całość. Pozwoliłem sobie podlinkować ten art na naszym fanpageu. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widziałem widziałem :)
   Dziękuję!

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...